További jegyzetek itt!

Szervezeti formák I. - Strukturális jellemzők

1. Tartalom

2. Szervezés

2.1. A szervezés részterületei:

2.1.1. munkaszervezés

2.1.2. folyamatszervezés...

2.1.3. szervezeti struktúra kialakítása

3. Szervezet

4. Szervezési tevékenység céljai

5. Szervezetalakítás területei

6. Strukturális jellemzők - összefoglalás

6.1. Munkamegosztás

6.2. Hatáskörmegoszlás

6.3. Koordináció

6.4. Konfiguráció


1. Tartalom

2. Szervezés

2.1. A szervezés részterületei:

2.1.1. munkaszervezés

2.1.2. folyamatszervezés...

2.1.3. szervezeti struktúra kialakítása

3. Szervezet

4. Szervezési tevékenység céljai

5. Szervezetalakítás területei

6. Strukturális jellemzők - összefoglalás

6.1. Munkamegosztás

6.2. Hatáskörmegoszlás

6.3. Koordináció

6.4. Konfigurációlesz példateszt...
eléég száraz téma. de ez az alap...

Tartalom


Szervezés
- fogalma
- területei
Szervezeti formák I. - a szervezetek elírására szolgáló strukturális jellelmzők
- munkamegosztás
- hatáskörmegosztás
- koordináció
- konfiguráció

Szervezés

olyan tevékenység, amely előre meghat. célok megvalósítására irányul, a szrervezet személyi és tárgyi erőforrásainak összehangolása (optimális kombinációja) által

A szervezés részterületei:

- szervezettervezés: a szervezeti struktúra kialakítása
- folyamatszervezés: folyamatok összehangolása
- munkaszervezés: munkakörök létrehozása, a munkavégzés rendjének meghatározása

organisation...

munkaszervezés

...első nagymestere:
Frederick W. Taylor (--> taylorizmus <-- ezt nem szokás szeretni!!!): 1905, 1911:
Shop management (üzemvezetés),
Principles of Scientific Management (A tudományos vezetés alapjai)

Henry Ford (--> fordizmus): futószalag

ez elsősorban műszaki jellegű...
taylorizmus + szovjet hatalom. egyéb nem kell a boldogsághoz... Uljanov bácsi 3millió példányban adatta ki.
taylorista könyvek népszerűek vótak tehát: USA, Oroszország, németország ('20)

folyamatszervezés...

JIT termelés... „két hét raktárkészlet legyen a beszállítónál, mert Ingolstadtban annyira előre tudunk termelést szervezni...”
„futószalagon megvalósították az egyedi tervezést... Öreg Ford, ha ezt hallaná... Ott fönt, remélem, fönt van, mert azért...” \i

szervezeti struktúra kialakítása

mi a hatékony?


Szervezet

szervezet... szocio-technikai..
benne emberek-tárgyak...
a munkakör, hatáskörmegosztás.... ezeket alakítjuk ki szervezés funkciókkal


Szervezési tevékenység céljai


Szervezés -
- „Szociális” integráció
- „technikai” integráció
- „szocio-technikai” integráció

Szervezetalakítás területei


szervezetalakítás
==>
- szervezettervezés:
organization design
Organisationsplannung

emberk is vannak.. némelyeknek nem tetszik; hatalmát érinti, stb...

==>
- szervezetfejlesztés:
organizational development
Organisationsentwicklung

Strukturális jellemzők - összefoglalás

Munkamegosztás
- funkciionális, tárgyi, regionális
- elsődleges, másodlagos, stb...
- egydimenziós, kétdimenziós, ...

Hatáskörmegosztás
- egyvonalas, többvonalas
- centralizált, decentralizált

Koordináció:
- strukturális
- technokratikus
- személyorientált

Konfiguráció
- szélességi, mélységi tagoltság
- szervezeti egységek mérete

Munkamegosztás

Taylorhoz vissza... Specializáció:

egy nagyobb feladatkomplexum részfeladatokra bontása, és a részfeladatok egyes szervezeti egységekhez való felépítése

elsődleges munkamegosztás: \big
a szervezet alaptevékenységéből adódó feladatok - valamilyen elv szerint - legátfogóbb felosztása
(csak a fő ágazatok)

munkamegosztási elvek: \big
- funcionális: homogén szakmai tevékenységeket különítenek el egymástól (pl. Marketing, Beszerzés... SZámvitel, Gyártás, stb...)
- tárgyi: külön fejlesztem a növényvédőszert, a humán gyógyszert és a kozmetikumokat
- regionális: te vagy a Dunántúli Régió felügyelője... nagyvevő / kisvevő...

Hatáskörmegoszlás

cantralzáció és decentralizáció aránya...
pl. vezető legfontosabb hatásköre amikor aláír, dönt...

Egyvonalas (lineáris) szervezetek:
- alárendelt egységek (személyek) csak egy felsőbb szerbezeti egységtől (személytől) kaphatnak utasítást
pl. katonsaság, fájlrendszer, miegyéb... egy vonalon lehet egy alsó tagból feljutni...

Többvonalas (funkcionális) szervezet:
- az alárendelt egységeket (szeméyleket) két vagy több felsőbb szerveezeti egység (személy) is utasíthatja...
azért töbvonalas, mert bár vannak egyértelmű vonalak, de egyvalaki több más részterületnek is parancsolhat

Koordináció

„xy csinálja ezt meg azt... és mindenkinek mások az időtávlatai...”

- egymás mellé rendelés, összehangolás, „megfelelő viszonyba hozás”-t jelent
- szervezeti egységek differenciálódása ==> koordinációs igény
- kooridnációs eszközök: strukturális, technokratikus, személyorientált...

Konfiguráció

másodlagos vagy származtatott strukturális jellemző. a munka- és hatáskörmegosztás, a koordináció

- mélységi tagoltság: hierarchikus szintek
- szélességi: azonos vezetési szinteken hányan vannak
span of control\i : közvetlenül hány ember tartozik hozzám
pl. rektor: 7 dékán, központi vezető... stb.. 10 fölött

- szervezeti egységek mérete: adott egységhez tartozó foglalkozatottak száma