További jegyzetek itt!

A jogrendszer fogalma és tagozódása, a jogágak

1. Jogrendszer

1.1. Közjog—magánjog

1.1.1. Közjog

1.1.2. Magánjog

1.2. Anyagi és alaki jogok

1.2.1. anyagi jog

1.2.2. alaki jog (eljárás)

2. Jogágak

2.1. Alkotmányjog

2.2. Polgári jog

2.3. Nemzetközi magánjog

2.4. Polgári eljárási jog

2.5. Munkajog

2.6. Szövetkezeti jog

2.7. Földjog

2.8. Családjog

2.9. Közigazgatási jog

2.10. Pénzügyi jog

2.11. Nemzetközi jog

2.12. Büntetőjog

2.13. Büntetőeljárási jog


1. Jogrendszer

1.1. Közjog—magánjog

1.1.1. Közjog

1.1.2. Magánjog

1.2. Anyagi és alaki jogok

1.2.1. anyagi jog

1.2.2. alaki jog (eljárás)

2. Jogágak

2.1. Alkotmányjog

2.2. Polgári jog

2.3. Nemzetközi magánjog

2.4. Polgári eljárási jog

2.5. Munkajog

2.6. Szövetkezeti jog

2.7. Földjog

2.8. Családjog

2.9. Közigazgatási jog

2.10. Pénzügyi jog

2.11. Nemzetközi jog

2.12. Büntetőjog

2.13. Büntetőeljárási jog


Jogrendszer

jogrendszer
adott időben, aditt helyen létező, tehát hatályos jogi normák összessége
~állami szuverenitás: kötődik annak hatraihoz

jog: akarati viszony terméke ⇒ országonként eltér, még akkor is, ha vannak azonos elemek.

jogcsalád: 
 azonosan fejlődő jogrendszerek
 korai polgári forradalom: precedensjog, bírói jogfejlesztés…. Angolszász jogrend
 radikális polgári forradalom: általános, normatív, absztrakt… Code Civil 1804
 kései polgári forradalom: német hatású… sokáig túl radikális apolgárjog, hogy törvényerőre emelkedjen…


jogrendszer: nincs ellentmondó szabály, ha valami egyik szerint tilos, a másik szabály szerint is az, stb…

Közjog—magánjog

árutermelő gazdaságban figyelhető meg…
tulajdoni és politikai viszonyok elválnak egymástól…. római jogban már megjelenik kezdetlegesen…

Közjog

az ember a közjog alanyaként állampolgár
szabályozási tárgya a közösség, társadalom, társadalmi rend, államszervezet, állami szervek létrehozatala és működési rendje,
e szervezetek/szervek hatásköre, állampolgárok államhoz való viszonya

állampolgár mint aközösség része:
állam & állampolgár, állam & szervezet: rendszerint alá-fölérendeltség

állam a köz akaratát hordozza, főhatalommal bír
kényszerít, büntet, jutalmaz — jogszabályi keretek közt
 parancs, tilalom, diszkréció jelenik meg benne

jogállamiság → jogszabályok határozzák meg az állami szervek hatáskörét, feladatát, hatalommegosztást
 egyén szabadságának védelme az állammal szemben
 közhatalom csak jogilag szabályozott keretek közt gyakorolható

arányaiban több az alacsonyabb szintű jogforrás — rendeleti jogalkotás államigazgatási szinten

alkotmányjog, közigazgatási jog, pénzügyi jog, nemzetközi jog, közjog, büntetőjog

Magánjog

tulajdonosi autonómia területe
tulajdon szent és sérthetetlen, tulajdonhoz fűződő alanyi jog

jogilag egyenlő tulajdonosok mellérendelt viszonyban.

tárgyki kötöttség helyzete, egyoldalú jogosultságok, ygeoldalú kötelezettségek

túlnyomórészt diszpozitív szabályok → a normák zöme megengedő, mert így van akarati autonómia, a tulajdon szentsége így amrad meg

a magáánjogban a jogviszonok többsége alanyi jogot biztosít

jellemzően a jogforrási hierarchiában magasabb szinten álló jogszabályok

polgári jog, nemzetközi magánjog, munkajog, szövetkezeti jog, füldjog, családjog

Anyagi és alaki jogok

anyagi jog

a jogviszonyt tartalmilag rendezi
kinek mik a jogai, kötelezettségei

alaki jog (eljárás)

milyen eljárások kereténben lehet jogokat érvényesíteni,
eljárás során kinek mik az eljárási jogai-kötelezettségei
beadványok tartalma, bizonyítási szabályok, eljáró szervek hatásköre-illetékessége,
döntéshozatal rendje stb…

Jogágak

jogág
azonos típusú társafaémi vusztonyokat azonos módszerrel sztabályozó jogi normák összefüggései

→ lényeges, hogy egy ügy milyen jogágba kerül, mert ettől függ, hogy milyen általáno szabályok lesznek rá érvényesek

Alkotmányjog

államhatalom gyakorlásának jogi alaprendje
társ berendezjedés
alapvető kérdések a gazdasági rendszerrel kapcs
 tulajdonviszonyok, gazdasági monop.
állami berendezkedés, államhatalmi képviseleti szervek létrehozására-működésére vonatkozó alapvető normák…
állampolgár államhoz való viszonya (jogok, kötelezettségek: egyeüslési, gyülekezési jog, véleménnyilvánítási jog, választóhjog, művelődéshez való jog…)

Polgári jog

áruviszonyok, vagyoni kihatású személyiségi joggal érointkező viszonyok

áruviszony: ~tulajdonjog
tulajdonjog: polgári jog alapintézmménye
mellérendelt viszony afelek közt → jogvita bíróságra tartozik
diszpozitítvás

szankció rendszerint reparatív (helyreállító) kártérítés
 nem vagyoni viszonyok megsértése esetén kompenzációs jellegű
 fontos a magatartás jellege: szándékosség/gondatlanság?

részei:
 általános rész: alapelvek, szabályzás, sajátosságok
 jogalanyok köre, sajátosságuk
 tulajdonjog
 kötelmi jog (szerződés, kártérítés)
 szellemi alkotások jogvédelme (szerzői jog, iparjogvédelem)
 öröklési jog

Nemzetközi magánjog

„nem nemzetközi, és nem magánjog”  /Világhy Miklós/
belső jog, adott ország szervei hozzák.
magnjogon kívül nemzetközi magánjog eljárási (alaki jogi) kérdéseket is szabályoz

ha a jogviszonyban külföldi elem van…
→ kinek a szabályát kell alkalmazni?
bármely létező jogalany lehez nemzetközi magánjogi jogviszony alanya

Polgári eljárási jog

polgári alanyi jogok érvényesülése (polgári = nem büntető)
nem peres, pl. cégbírósági. és peres eljárások szabályozása
- hatásköri, illetékessgi szabályok
- beadványok tartalmi kellékei
- táryalás, bizonyítás, bírósági határozatok
- perorvoslat, + egyéb feülvizsgálati eljárás

különleges eljárások (indokolt az eltérés az átalános eljárási szabályoktól)
gazdálkodási szervezetek közti perek, házassági bontóper, sajtó-helyreigazítási perek

alanya minden, ami perképes…

Munkajog

kollektív és kétszemélyes viszonyok
vállalat & munkavállalók, vagy: dolgozók részvétele a válllaaltvezetésben
munkaügyi igazgatás, ellenőrzés…
munkaviszonnyla kapcsolatban jogok, kötelezettségek…

Szövetkezeti jog

szövetkezeti formák
elhatárolás gazd. társaságoktól: történeti okok: 
 prtállami szoci jelllegű vállalati forma volt, kiszakadt a társaságok köréből
 tagoknak közvetlen szamélyes és vagyoni közreműködése
 → fel nem osztható vagyon terhére jóléti és szociális juttatások

önkéntesség elve: megalakulás, kilépés, belépés, működés…
szövetkezeti demokrácia elve: szövetkezeti működés, igazgatás demokratizmusa
 közgyűlés jogköre… ellenőrzés, alapvető döntések, személyi kérdések…

Földjog

földviszonyok, földtulajdon, földhasználat, földvédelem, földigazgatás

földtulajdon, földhazsnálat:
hagyományos polgári jogi szabályozás sajátosságai: áruviszonyok sajátosságait vizsgálja

földvédelem, földigazgatás:
államigazgatás jogi szabályozási jegyei: födvédelem hatósági feladat
 → alá-fölérendeltség

célszerű az együttes, kmplex kezelés

alanya természetes személy, jogi személy, állam…
 bitonyos viszonyokban 1994 LV tv. szabályozza a jogalanyok körét

 külföldi személy nem szerezhet termőföld tulajdont,
 + belföldi jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet tulajdonjogát enm szerezheti meg (kivéve Magyar Állam, önkorm., erdőbirtokossági, legelőbirtokossági társulat, közalapítvány)

Családjog

házasság, házastársi kapcoslat, szülő-gyermek kapcsolat, házasság felbontása…
gyámság, tartási kötelezettségek, házasság vagyonjogi viszonyai

csak természetes személy a jogalanya: más nem házasodhat
polgári jogról szakadt le, mert döntéen és elsődlegesen személyi viszonyokat tárgyal, a vagyonjogi másodlagos

Közigazgatási jog

igazgatási szervek működése, hatáskörekogens, kényszrítő normák
alá-fölérendeltség,

- beavatkozás törvényhez kötöttsége: csak akkor avatkozhat az állampolgárok áéetviszonyaiba, ha a törvényhozás erre kifejezetten felhatalmazza
- jogalkotás törvényhez kötöttsége: az általuk alkotott jogszabályoknak meg kell felelniük a jogalkotási törvény előírásainak
 csak végrehajtási jellegű jogszabályt hozhat meghatározott tárgykörben álllamigazgatási szerv,
 ha a jogalkotó a végrehajtási szabály kiadására felhatalmazást adott
- eljárás törvényhez kötöttsége: be kell tartani az eljárási törvényt, pl. alakszerű határozatok, eljárási határidők, stb…

Pénzügyi jog

bankrendszer, pénzügyi igazgatás, stb.
pénzügyi rendszer, nemzeti jövedelem elosztása, újraelosztása, benne fellépő viszonyok…
állami ktgvetés, vállalati pénzgazdálkodás, vállalati, állampolgári adózás, alapképzés, hitelrendszer, pénzrendszer, pénzforgalom…

hatalmi jellegű, alá-ölérendeltséf

hitelezés is ide sorolható — tulajdonváltozás

alanyi jogi köre korlátlan: ember, állam, jogi személyek…

Nemzetközi jog

alanyai államok, és jogalanyisággal rendelkező nemzetközi szervezetek
államok mellérendeltek: ← állami szuverenitás
de önkorlátozás: kompromisszumos megállapodások, egyezmények

nemzközi szervezet: 
 elismerés függvénye, pl. ENSZ

nincs államok feletti mindekire kiterjedő bírói hatalom:
 nemzetközi bíróságok cska akkor érnek valamit, ha az adott állam csatlakozik az egyezményhez

szankció: nem mindig jogi hátrány:
 államok kollektív fellépése: jogsértés elítélése, összehangol,t elutasító álláspont, diplomáciai kapcsolatok megszakítása, összehangolt gazdasági szankciók
 állam által alkalmazott önsegély: gazd. és/vagy diplomáciai kapcoslatok szűkítése stb.

 államok kollektív fellépése: ENSZ Biztonsági Tanácsa jogosult rá többekközt

Büntetőjog

közjogból önállósult… rendvédelem, személyek személyének és jogainak speciális védelme
vagyoni szankciók, szabadság korlátozása, néhol élettől megfosztás

két rész:
  - általános rész: alkalmazásának tárgyi és alanyi feltételei
  - különös rész: egyes bűncselekmények tényállása, és a büntetési tételek
   merthát: Nullum crimem sine lege. → nincs bűnelkövets törvény nélkül

hivatalból üldözendő: kötelessége a bűnüldöző szervnek lefolytatni a nyomozást, nem számít a feljelentés visszavonása
magánvádas: csak ha a sértett megindítja az eljárást

Büntetőeljárási jog

polg. eljárási és államigazgatási mellett a harmadik alaki jog…
büntetőeljárásban résztvevők köre, ezek jogköre, intézkedése, felelősségre vonás rendje, eljárási cselekmények, elkövetők jogvédelme

nyomozás + bírósági eljárás
 elsőfokú, másodfokú, rendkívüli perorvoslat

egyesek szerint része a bünteté-végrehajtási jog.