További jegyzetek itt!

SZerződésszegés rejtelmei (folytatás)


Adásvételi szerződésAdásvételi szerződés


meghiúsulás
pl. földrengés…
a jogosult kártérítést követelhet, ha kára származott.
előfordulhat ilyen, ha hibás teljesítés vagy hatalams késedelem esete forog fenn.

visszatartsi jog…
kötelezett visszatarthatja a szolgáltatását, ha az ellenszolgáltatás veszélynek van kitéve
 veszélynek van kitéve pl. akkor, ha a másik fizetési képességében valami probléma következik be…

 osztható szolgáltatások… részteljesítések, részelszámolások… ha valamivel valaki elkésik, már vissza lehet tartani…


ellehetetlenülés


felelősségkorlátozás:
helytállási és kártérítési kötelezettség…
ezt a felelősséget korlátozni lehet… de nem mindet pl. a bűncselekménnyle okozot tkárért való felelést.

szavatossági jogoknál, kártérítésnél lehet. — ha máshol ezt kiegyenlítik…

közreműködésért való felelősség
a szolgáltatáshoz sok esetben közreműködőt vesz igénybe a szolgáltató…
az igénybevevő a közreműködő magatartásáért felelős…

 a kötelezettre ki van terjesztve: a közreműködő is felelősséggel tartozik a szerződésszegésért a kötelezett felelősségének mértékéig

 csavargyártó… és a csavar hibás… itt a csavar gyártója nem felelős.
 → a kötelezettnek van minőségvizsgálati kötelezettsége…

kötelező igényérvényesítés:
 ha a fél elmulasztja az állami ktgvetés javára az igényérvényesítést, akkor a finanszírozó banknak is van jogosultságakötbér:
 vétkes szerződésszegés esetén kiszabott kárátalány-minimum.
 felróhatóságtól függ — vétkes szerződésszegésnél lehet ilyennel huncutkodni.
 mivel átalányjellegű, nem kell kármértéket bizonyítani.
 sőt, kárt se.
 okozati összefüggést se:
 két eleme van: a szerződésszegés, illetve a felróhatóság
 ha bizonyítjuk, hogy úgy jártunk el, ahogy elvárható, akkor nem kell kötbérezni. ami viszont gyakorlatilag lehetetlen…

 a szolgáltatás érétkének arányában határozzák meg
 elvileg járhat kötbér kár bekövetkezte nélkül is — → a potenciálisan létrejöhető kár minimuma a kötbér…

 kártérítésnél pediglen a kötbért meghaladó kárt kell érvényesíteni… bizonyítom a szerződésszegést, kármértéket…
 a bizonyítástól függetlenül akötbér jár… → kiszámítható…


Adásvételi szerződés

a meglévő dolgot adjuk el…
de des fois ægy jövőben előálló dolgot adunk el…
adásvételi szerződés: konszenzuális… létrejön az egybehangzó akaratnyilatkozatnál…
át kell adni a dolgot fizikailag… meg a dolog feletti tulajdonjogot is!!

főszabály: bárki elhet jogalany,a ki tulajdonos
ofkorz vannak kivételek, anélkü nem élet az élet
például: nem tulajdonos is lehet eladó személy… „nem tulajdonostól való tulajdonszerzés”
pl. bizományi szezrődés…
társaságból kizárt tag üzletrészének árverését pl. a társaság végzi, pedig az nem tulajdonos: az üzletrész még mindig a kizárt tagé…

vevői pozíció: bárki lehet jogalanyi pozícióban…

az adásvétel tárgya valami forgalomlépes dolog
 merthát van olyan is, ami forgalomképtelen…
  mint például az állami tulajdon tárgyi köre
  dehát erre jó a koncesszió

  vagy valamin, say, elidegenítési tilalom van. lásd jelzálogosított ingatlan


szerzői jogokat nem lehet adásvenni: azt csak örökölni lehet…

mire vonatkozik az adásvétel? a fődologra meg az alkotórészekre
 alkotórésznek minősül mindaz, ami nélkül a fődolog nem működik.
 pl.: megveszem a lakást. ebbe beletartozik a tűzhely is…
 a felek külön megállapodhatnak abban, hogy mely alkotórészeket lehet elvinni… egyébiránt az alkotórész hozzátartozik a dolog lényegéhez…

 konyhabútor már pl. nem kötelező… még akkor sem, ha éppp oda csinálták méretre…


birtokbaadási kötelezettség
 a dolgot az eladóak birtokba kell adni
 az eladó hatalmából átkerül a vevő hatalmába… → nem cska a dolgot, de a felette lévő tulajdonjogot is át kell adni…
 előfordulhat kettős birtoklás…

 jelképes átadás: pl. kulcsok átadása…


 van, hogy a tulajdonjog később száll át: a teljes vételár megfizetéséig mondjuk…


 ingó dolog adásbavétele: tulajdonjog a birtokbaadással

ingatlan: az ingatlannyilvántartásba való bejegyzéstől…

 az ingó dolognál lehet szóbeli szerződés is…
 
 ingatlannál csak írábeli.
 eladó eladja. vevő megveszi.
 no ez még nem elég a bejegyzéshez…

 minden ingatlan e van sorolva kül- és belterületi ingatlannak…

 külterület: művelési árak…

 belterület: „termelésből kivett földterület”
 → építési előírások…
 helyrajzi szám alapján vannak emgosztva…

 „osztódással tudnak szporodni a telkek” → hrsz/1, /2, …

 társasház → társasházi törzslap: {hány albetétje (önálló elkülönített ingatlan), milyen közös tulajdonok…}
  a meglepi ott jön, hogy lehet elővásárlási joga pl. a társasház lakóinak…
  → az önálló albetét tulajdoni lapját nem elég ám megnézni…


minták lepecsételése, lezárása → minőségellenőrzés alapja…
rejtett hibáért felelősségelővásárkási jog
visszavásárlási jog
vételi jog