Hogyan írjunk dolgozatot?

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. 1. Témaválasztás
2. Első lépések az írás felé
3. Források felkutatása
4. Munkaterv
5. Szakirodalom feldolgozása
6. Jegyzetelés - cédulázás
7. Cédula
8. A dolgozat szerkezete
9. Lehetséges rednezési elvek
10. A szabatos megfogalmazás feltételei
11. Problémák, hibák
12. Mikor és hogyan idézzünk
13. Idézés módjai
14. Dolgozat felépítése -1.
15. A dolgozat felépítése - 2
16. Illusztrációk
17. Bibliográfiák típusai
18. Bibliográfiák
19. Formai követelmények
1. Témaválasztás


- jól körülhatárolt téma (időben is)
- érdekes, újszerű
- források hozzáférhetők és kezelhetők
- megfelelő kutatási módszerElső lépések az írás felé


- források felkutatása
- munkaterv és tartalomjegyzék készítése: kitaláljuk, miről fog szólni
- bevezető megírása: gondolatmenetm hangsúlyos pontokForrások felkutatása


- könyvtári források
- szamélyes tapasztalatok
- interjúk, kérdőívek, kísérletek
- források - bibliográfia: első cédulák (lelőhely, szerző, cím, rövid összefoglaló, megjegyzés)
Munkaterv


- cím: munkacím (belső használatú cím, később alcím lesz belőle)
- tartalomhegyzék - tartalmi kivonat, minden fejezetről, alfejezetrőlSzakirodalom feldolgozása


- irodalomjegyzék összeállítása
- fontos részek kijelölése (strimming - lefölözés)
- adott részen belüli releváns részek kijelölése (skipping . ugrálás)
- jegyzetelés - aktív/paszsív: passzív: kiírunk valamit, aktív: fel is dologzzuk, saját örleteket is leírjuk
Jegyzetelés - cédulázás


Típusai:
Eco:
- olvasott könyvek vagy cikkek jegyzéke
- témajegyzék
- szerzők jegyzéke
- idézetek jegyzéke
- munkajegyzék

Szabó Katalin
- saját gondolatok, ötletek
- idegen gondolatok
CédulaAzonosító

- bibliográfiai adatok
- feljegyzések a szerzőről
- könyv/cikk tartalmának összefoglalója
- részletes idézet
- saját értelmezés
- megjegyzés
FORRÁS


A dolgozat szerkezete


- a probléma megnevezése és definiálása
- a problémamegoldás módszerének kiválasztása és leírása
- adatok gyűjtése, csoportosítása és bemutatása
- a probléma megválaszolása
- a válaszok korlátainak megadása 42Lehetséges rednezési elvek


- időrend
- térbeli elrendezés
- egyszerűtől a bonyolultig
- fontossági sorrend
- értéksorrend

A szabatos megfogalmazás feltételei


- következetes fogalomhasználat
- definiálás (első előforduláskor)
- öncélú definíciók kizárása
- verbális precizitás
- alkalmazkodás szóhazsnálatban a tudományághoz
- eltérések indoklása
- többértelműség kerülése
- idegen szavak használatának korlátozása
- változatos mondatok (rövid-hosszú) - legyen ritmusa
- TESCO gazdaságos megfogalmazás
- nyelvileg korrekt mondatok
- érdekes, stílusukban az olvasóhoz igazodóProblémák, hibák


- bonyolult mondatok
- névszós szerkezetek (nem voltak adottak a feltételek)
- rossz szórend
- nevek hibás leírása
- töltelékszavak alkalmazása
- helyesírási hibák
- határozott/határoatlan nlvelő hibás használata
Mikor és hogyan idézzünk


- az értelmezendő részleteket megfelelő hosszúságban kell idézni
- csak akkor, ha megállípatásunk igazolására szolgál
- ha előtte/utána nem írunk krtikai megj, egyetértünk aszerzővel
külföldi szerzőknél eredeti nyelv + fordítás
- világosan utaljunk szerzőre & műre
- pontosan idézzünk
- megformálás: rövid idézet szöveg közben, hosszabb külön kiemelve, apró betűvel
Idézés módjai- számzott jegyzet szövegen belül, kifejtés a dolgozat végén
- zárójelben név, mű megjelenési éve (Gyurgyák [1996] 121. old.)
- idézés - parafrázis (idézet, de nem szó szerint (és nincs idézőjel))- plágium (nem tüntetjük fel a forrást)Dolgozat felépítése -1.


Címoldal, belső címoldal
- szerző neve
- dolgozat címe
- intézmény
- város
- évszám
Ajánlás, mottó
előszó, köszönet
tartalomjegyzékA dolgozat felépítése - 2


Befejezés, összefoglalás (min. 1 oldal):
- arányos
- lényeg kiemelése
- főbb megállapítások újrafogalmazása
- összefüggések a dolgozat megálapításai közt
- vitakérdések kiemelése
- további tervek
- javaslatok a dolgozat használhatóságára
/- miért írtuk meg ezt az egészet?/
- függelék, melléklet ( ha kutattunk, akkor interjú, kérdéssor, ...)
- név és tárgymutató (hosszú tudományos munkánál)
- szakszavak jegyzéke
- irodalomhegyzék, bibliográfia (kötelező)

Illusztrációk


Táblázat
- egyértelmű, elemezhető
- cím, oszlopnak és soroknak is
- esetleg forrásmegjelölés (ha van)
- ellenőrizni!

Ábra, diagramm
- egyszerűen elkészíthető
- csak bizonyos adatmennyiségig használhatóBibliográfiák típusai


sorszámozott (dolgozatban lévő előfordulás szerint, de nem elegáns)
alfabetikus (ezt szeretik)
kronologikus (akkor, ha egy ember munkásságát foglaljuk össze)
évszámkiemelő
rendszerező
Bibliográfiák


[szerző álneve ha van] \[[szerző valódi neve, ha álnéven adta ki]\]: [a mű címe]. [kiadás helye], [kiadás éve], [kiadó, ha a belsőcímoldalon feltünteti], [oldalszám].

Ortolay Gyula szerk.: Magyar népdalok. 2. kiad. 1-2. köt. Budapest, 1975, Szépirodalmi Könyvkiadó

Kende Péter: A nemzeti törésvonal [folyóiratcím (Századvég)], 1990. 2. sz. 229-235. p.


Hamvai Kornél: Hóhérok hava. Budapest, 2005, Ulpius Ház Könyvkiadó, 403 p.
ha több kiadás, akkor hányadik?
Internetnél:
Szerző, Cím
URL, letöltés dátuma


Formai követelmények


Betűtípus: elterjedt
Betűméret: 12
Margó: bal - jobb: ne legyen irracionálisan széles; 2,5-3 cm
Sorköz: másfeles
Szerzői ív: 40000 karakter (20-25 oldal)Lábjegyzet


ha idézünk, vagy kapcsolódó gondolat, amit nem akarunk kifejteni
következetesen sorszámozottFeladat:
egy előadást, diasort kell készíteni erről a témáról...
célcsoport lényeges
+ bemutatkozó a csoportról

+ írásbeli mű: miért úgy csináltak kicsodák mit