Az EK joga és érvényesítése

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Az EU felépítése
2. EU hivatalos nyelvei
3. Aquis Communautaire
4. Nem kötelező jogszabályok
5. Kötelező szabályok
6. A közösségi jogy természete
7. Kifejezett előfoglalás
8. hallgatólagos előfoglalás
9. A jogrend
10. A szuverenitás
11. Jogharmonizációs tevékenység
12. Kölcsönös elismerés
13. Európai állampolgárság jellemzői
14. Soros elnök
15. Magyarország és a soros elnökség
Az EU felépítése


az EU gazdasági és politikai egységekből ál

legszélesebb, államok feletti együttműködés:
- Európa Közösség (államok feletti együttműködés)


emellett:
- kormányközi: mintha folyamatos szerződéskötések zajlanának
PL:
- Közös Kül- és Biztonságpolitika () CSP
Rendőrségi és Igazságügyi együttműködés Bűnügyekben

korábban: Justice and Home Affairs - JFAEU hivatalos nyelvei


minden nyelve hivatalos, amit belépésekor kér a belépő
pl.: Finnország finn és svéd nyelvet kért

összes nyelvre fordítás, tolmácsolás, mindenki csak saját anyanyelvére fordíthat...
...de nnehéz máltait találni, aki beszél litvánul...

osztrák - 2-300 különböző szó, hivatalos nyelv
lëtzeburger - luxemburgi, német tájszólás; ezt nem fogadták el: csak a kiejtése másAquis Communautaire


- közösségi vívmányok
EU jogszabályai

más jogi/politikai jellegű, de az intergációra hatást gyakorló állásfoglalásainak összessége
pl. Európa Bíróság ítélete

a magyar nem ismer precedensjogot, de ez igen

1. Kötelezően betartandó szabályok


2. Nem kötelező szabályok


számonkérhetőek, érdemes betartani...
ajánlások, állásfoglalások, nyilatkozatok, vélemények, célkitűzések
Nem kötelező jogszabályok


ajánlások:
legerősebb nem kötelező:
valaki leírja, nem köt. betartani, de a végeredményt számon lehet kérni...
pl.: H-nak ajánlás az EB által: csökkentse ezzel-azzal a költségvetési deficitet
a végén az nem érdekelte őket, hogy miért nem csökkent


állásfoglalások:
valakinek a saját véleménye...
Európai Központi bank úgy gondolja, hoyg..
figyelembe kell venni jogszabályok meghozásakor
nem is jogszabály...

vélemény:
szakértőktől jött eredmény... megkérdezik őket...
a közösségi jogba beletartozik... de van, amikor ellentmondanak egymásnak

nyilatkozatok:
ált. államfők, miniszterelnökök mondanak valamit...
'70: fr. elnök: szeretnék felvenni a briteket...

célkitűzések:
távlati
pl. 1983-at ünnepélyes nyilatkozat: egyszer majd lesz egy Európai Unió, és ott lesz majd közös pénz ⇒ 1992-ben nem lehet EU-t csinálni közös pénz nélkülKötelező szabályok


elsődleges: tagállamok által kialakítot tés aláírt Alapító SzerződésekMásodlagos: EU jogalkotásának eredményeként születő európai jogi normák
Rendelet ('európai törvény'): kötelező minden tagállamban, és közvetlenül hatályos
semmilyen tagállami aktusra nincs szükség, sőt, kimondottan tilos
valamennyi hivatalos nyelven megj. a Hivatalos Lapban (Official Journal)
hatálybalépés a megjelenést követő 20. nap
durva beavatkozás, ezért EU csak nagyon lényeges esetekben használja...

Irányelv ('európai kerettörvény):
speciális európai jogi forma
meghatározza, hogy a tagállamoknak milyen célt vagy eredményt kell elérniük bizonyos jogszabályok megalkotásával
a tagállam maga dönti el, hogy milyen módon teszi a szabályt a nemzeti jog részévé
ehhez hozzá is fűzhet (rózsaszín papírra sárga filccel kell rögzíteni a 15000€-nél nagyobb átutalások adatait)
EU leggyakoribb szabályozó eszköze
- az irányelv közvetlenül nem alkalmazható
- de bizonyos rendelkezései közvetlenül is hatályosulhatnak: 2 éven belül be kell építeni
- H 14 irányelvet nem ért még rá átvenni...
- ha két éven át nem lesz bent a jogban, vertikálisan hatályosul: érvényes lesz anélkül, hogy hatályosították volna... de csak alá-fölérendelésnél
- az irányelveket a Hivatalos Lapban teszik közzés, a nagy nyelveken
- az európai jogharmonizáció legfőbb eszköze

Határozat (európai határozat)
- konkrét címzettje van
- akire vonatkozik, eltiltja vmitől, vagy kötelezi valamire
- főleg versenyjogban alkalmazott eszköz
- megjelenik a Hivatalos Lapban
- de nem jogalkotási aktus
- pl.: Volkswagent nem Németországban vesznek a németek... ezért a többi államban diszkriminálta a vásárlókat nemzetiség szerint, hogy Belgiumban ne vehessen német állampolgár autót... rendfeletet hozott az EU, hogy ne tegye ezt...

2010-től európai rendelet
- köteléező erejű
- de nem jogalkotási aktus
- alkalmazásában lehet olyan is, mint egy aurópai törvény, és olyan is, mint egy európai kerettörvény
(azért kell, mert az új tagok barbár jelleget hoznak az integrációba... bemocskolja a civilizációt!!!)
- a végrehajtást segíti elő
("kedves [keleteurópai kormány], az irányelvet úgy kell átvenni, hogy:")
A közösségi jogy természete


az alkalmazásának legfőbb ismérve az effet utile elv:
hiába van benne kiskapu, nem az volt a szándék, tehát nem szabad kihasználni

közvetlenül hatályos a jogszabály típusától függően

hatálya kiterjed a magán és jogi személyiságekre, valamint a nemzeti bíróágokra

a közösségi jogy elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben...
kivéve a nemzeti Alkotmányt, de az Alkotmány azzal ellenkező részét fel kell függeszteni
⇒ alkotmányfölötti
az utólag keletkezett nemzeti jogszabállyal szemben is

a közösségi joggal ellentétes nemzeti jog hatálya „felfüggesztődik”

Normatív szupranacionalizmus eszköze:
egy államok feletti szabály azt kényszeríti ki, hogy még több normált alkossanak

jogharmonizációs eszköz

hatáskörmegosztás érvényesül az EK és a tagállamok között


Hatáskörmegosztás a tagállamok és az Unió között


az EU kizárólagos hatásköre
(versenypolitika, monetáris politika, kereskedelempolitika, vámunió)

megosztott hatáskörök
(belső piac, energia, szocpol, fogyasztóvédelem)

tagállami hatáskör
(oktatás, szakképzés, ifjúság, sport, kultúra, tűzvédelem, stb...)
Kifejezett előfoglalás


EU jogszabálya tiltja, hogy bármely tagállam hasonló típusú jpgszabályt alkosson,
pl.: tojáscsomagolás


hallgatólagos előfoglalás


a közösségi jog alkotott egy jogszabályt, nincs értelme bővíteni
bÍrói jogi értelmezés alapján derül ki az előfoglalás esete
esetei:
- leszabályozás: már szabályozva van, nincs mód módosítani
- összeütközés: van, aki próbálkozik...A jogrend


a tagállam jogok között a viszony egyenértékű
- a közösségi jog belső rendjét az Európai Bítróság teremti meg (angolszász) mert nincs parlament vagy alkotmányA szuverenitás


fogalma az integrációban megváltozott jogalkotási szempontból

a tagállamok szűk és szűkülő területen alkotnak jogotJogharmonizációs tevékenység


harmonizáció: a nemzeti jog alkalmazása az EK joganyagához, esetei:

- közelítés: valamilyen referenciához; integr. kezdetekor
- kölcsönös elismerés: más tagállam szebályai szerint végzett tevékenység, alkotott termék elfogadása
- koordinálás: együttes jogalkotás

Kölcsönös elismerés


a legegeyszerűbb az egységes belső piac kapcsán
nemzeti jogrendszerek közötti különbségeken alapuló kereskedelemkorlátozás sérti a Szerződést

cassis de Dijon ügy 1978: precedens döntés az Európai Bizottságon
német jog tiltotta az enyhén alkoholos termék forgalmazását
⇒ a Bírság döntése alapján 300 törvényt kellett hozni, hogy ne legyen ilyen akadály
Európai állampolgárság jellemzői


az Alkotmány 8. cikke het. meg
nem helyettesíti a nem zeti álllampolgárságot
ennek megléte feltétele az Uniós állampolgárságnak
járulékos jellegű
az egyént a szuoranacionális integrációhoz kapcoslódó speciális viszonyt tükröző jogok összessége
kötelezettség még nem kapcsolódik hozzá, de az Alkotmányban már megvan neki a hely........

Soros elnök


az EU tagállamai féléves időszakokra „vezetik” az Uniót
a sorrendet az alapítószerződés tartamazza

feladata
- az adminisztráció vitele,
- az EU képviselete olyan területeken, ahol a Közösség nem illetékes

jelentősége az Alkotmány nyomán csökken:
a rotáció fennmarad, de két másik állam támogatásával: féléves rotáció, de mádfél évig marad mindenki

legyen több éves periódus? úgy be tudja fejezni a programot az akt. elnök, viszont a kicsiknek nem tetszett: 120 évet várhatna
Magyarország és a soros elnökség2006 novetmber 1-é lépett volna életbe az Alkotmányos Szerződés

soros elnökség 3-as csoportokban

2010 januártól 2011 júniusig: Belgium, Magyarország, Spanyolország