Az EU külgazdasági kapcoslatrendszere

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Témák
2. A külső gazdasági kapcsolatok általános jellemzői; kereskedelmi nyitottság
3. Jereskedelempolitikai nyitottság
4. A kereskedelmi kapcsolatok iránya
5. EU kerekedelmi méreleg
6. Eu kereskedelem kapcsolati típusai
7. Társulások a korábbi gyarmaztokkal
8. A társulások tartalma
9. További társulások
10. Imoméi konvenciók
11. Stabex
12. Minex (Sysmin)
13. Pénzügyi segélyek
14. A loméi koncenciók érétkelése
15. Cotonoui megállapodás
16. Cotonou prioritásai
17. Cotonou tartalma
18. Pénzügyi reformok
19. Működési mechanizmus

by: Bató Márk
Témák


- külső gazdasági ksapcsolatok általánosságban

EU kereskedelem kapcsolati típusai, külker. rendszerek (elméletben)

társulások a korábbi gyarmatokkal;

nemzeti fejlesztési politikaA külső gazdasági kapcsolatok általános jellemzői; kereskedelmi nyitottság


legjelentősebb kergazd tomorülés

erősen nyitott osrszágok: export v import/GDP:
ha az REU-t mint egészet vizsgáljuk, akkor alig nagyobb anyitotság USA-nál vagy Japánénál

szerkezeti nyitottság korrelál az országok fejlettségével és nagyságával (erős ország jól exportál... no már ha a belpiaca nem elég neki)

nyitottság a nemzetközi munkamegosztás szerepét is jelzi, ami alapvető forrása a magas hatékonyságnak és fejlettségnek


Jereskedelempolitikai nyitottság


EU a világ átlagos ávámszínvonalú régiója, egyedül aa KAP-protekvcionizmusa különösne szigorú

„Európa erőd” - félelmek: az 1992-es egységes európai piac nem igazolta:
belső akadályokat ha leépítik, akkor nem fognak értelemszerűen másokkal nem kereskedni? de igen... kevés EU-n kívüli kereskedelmet szorított ki, viszont néhol a piac bővülését segítette


A kereskedelmi kapcsolatok irányakülker pozíciója az EU-nak...

- az EU országok kereskedelmi kapcsolatai és a tőkeáramlások is mintegy 85%-ban az iparilag fejlett orszáfokra koncentrálódnak

fejlődő országok: Közösség megalakulásakor 1/4, aztán felére csökkent ez is...

Közp- és Kelet-Euróőa aránya a Közösség kereskedelmében korábban (dübörgő szocializmus idején) csekély volt, később a helyzet megváltozott társulási szerződésekkel

KKE kapcsolatok a 200es évek elejére elérték az EU külker 12-13%-át, így a régió stratégiai partnerré vált


Euró bevezetlse ls akibővülés utén a külső ker-nek mindegy 45%-a jut a fejlett ipari országokra

e kapcsolatok a belső kereskedelem javára vesztettek teret

különösen erősen csökkent Japán viszonylagos súlya

Kína előretörik ex- és importban...
...


EU kerekedelmi méreleg


az EU e vonatkozásban az elmúlt évtized során változó teljesítményt nyújtott, különösen sebezhetpnek recesszió idején tűnt:
- néhány partner, pl. olajszállító országok, erős és versenyképes feldolgozóiparral rendelkező orszégok viszonyában a keresk. mérleg különösen érzékeny
(pl. olajárrobbanás)

legrosszabb Kínával és Japánnal szemben
2001: a Kínával szembeni hiány önmagában nagyobb volt az összesített hiánynál (más roszágoknál volt többlet)...


USA-vaé szemben: javuló tendencia az utsó években...

többlet főként a fejlődő és társ, szerződéseket kötött K-Kelet-EU országoknál volt

a KKE többlet az EU világkereskedelmi pozíciója szempontjából strat. jelentőségű

a magyar alakulás és modernizáció sikerét mutatja, hogy '97 óta kereskedelmi többletünk van az EU-val szemben...Eu kereskedelem kapcsolati típusai


Intézményes vagy szerződéses keretekben bonyolódnak (a kettő együtt van jelen mindig)
intézményes: alakítani lehet a működését, folyamatsoan aktualizálhatóak a szabályok,
szerződéses kapcsolat merevebb, előre le vannak fektetve az irényelvek, hiába változott meg a kapcsolat jellege... ha roszs az előző szerződés, majd kitárgyalnak egy újat...

egyes országokkal folytatott együttműködések az alábbi típusokba sorolhatók be


1. Nem diszkriminatív rendszerek


- főként nem európai fejlett orszáégokkal fenntartott kapcsolatok (pl USA)
- intáézményesen GATT/WTO keretek fedik le, legnagyobb kevdezmény elve:
- minden kedvezményt, amit az ország megadott, mindenkinek meg kell adni...
- az országcsoportot az OECD tagság is összekapcsolja
- megkülönböztetés mentességet a nmezeti elbánás elve is biztosítja: nemm diszkriminálunk, kéremszépen;)

TARTALMA:
a vámok az 1940-es évek vége óta 40% körüli szintről 5% körülire épültek le
uruguayi forduló alapján egyre inkább szabályozottá válik a szolgáltatások és a szellemi termékek kereskedelme
agrárszférában az EU továbbra is erőteljes protekcionizmust alkalmaz

2. Preferenciális rendszerek


ázisi és latin-amerikai országok, mediterrán régióval fenntartott EU-kapcsolatokat jellemzik
renszerint általános prefernciákon alapulnak: GSP - genereal system of preferences

a szabályzáshoz az EU-nak a legtöbb országgal kétoldalú kereskedelmi szerződése van
- koncessziók vámokra, minőségi korlátozűásokra, szabyálozzák a viszonosságot
- pl. mediterán országokkal kötött szerződéseknek egységes mediterrán poliitka biztosít keretet

GSP
1971-ben indították el, 150 ország a haszonélvezője...
EU viszonylag széles értelemben és liberálisan alkalmazza, csak esetenként van pol. feltétele...
ipari termékek biz. kvótákig vámmmentesek

kb. 400 mezőg. termékre is alkalmazza, de a KAP néhányra kizárja...
meg az egyéb érzékeny termékeket is kizárja a politikát (ami az EU-nak is problémás)
'86 óta

3. Szabadkereskedelmi rendszerek


túlmennek a szokásos nem diszkriminációs rendszereken, mélyebb együttműködés..
mint az uniós tagállamok közötti kapcsolatok
lehet egyoldalú/kölcsönös;
részleges/teljeskörű
EU tagországokon kívül Norvgia és Izland maradt csak...
a liberalizálás főként a mezőgazdaság kimaradása miatt részleges
Példák
Európai Gazdasági Térség:
(EU előszobája); benne lévők eldönthetik, hogy továbblépnek-e..
aszimmetrikus lieralizálás tipikus plédái a fejlődő országokkal kötött loméi koncepciók..

Diszkriminatív rendszerek


múltban volt szocikkal szemben alaklmazta az EK...
Diszkrimináció fő formái:
- spéci vámok (GATT-on felül)
- spéci mennyiségi korlátozások
- Dömpingeljárás különleges és szigorú alkalmazása
- COCOM listák a fejlett te3ch termékek átadásának ellenőrzésére és megtiltására (NATO-val és a többi országgal együtt)
- EMbargó, főként politikai alapon, és más fejlett országokkal együtt

- főként amiatt került erre sor, hogy az állami versenyidegen támogatásokat ellensúlyozzák
Társulások a korábbi gyarmaztokkal


római szerződéskor az akkori - zömmel afrikai - gyarmatok társult területekké váltak...
dekolonizáció ⇒ 1963: új társulási egyezmény:
yaoundéi konvenció: később többször megújították-...
gyarmati jogviszony megszűnt, de a kapcsolatok megmaradtak


A társulások tartalma


a kereskedelem liberalizálásának fenntartásából (gyarmati oidőkre visszanyúló kapcsolatok), és bővítéséből indultak ki

szabadkereskedelem részleges és nem kölcsönös (fejlesztéspol. eszköz): beengedem a másikat az én piacomra, de nem követelem meg a kölcsönösséget

Európai Fejlesztési Alap: Római Szerződéstől:
célja tengerentúli társult területek segéylezése
- tagállamok meghatározott kvóták szerint fizették a pénzügyi eszközeiket
- elsősorban mezőgazdasági és infrastrukturális


További társulások


Kelet-Afrikai Közösség: 1968: arushai megállapodás

1973-tól: brit nemzetközösségi országok
1975: Brit nemzetközösségi fejlődők negy részének is társulási szerződéseket ajénlanak fel
⇒ loméi koncvenciók 46 Afrikai, karibi, Csendes-óceáni (ACP) fejlődő országgal


Imoméi konvenciók


első 3 öt éves, negyedik 10 év...
egyre több résztvevő ország

kis létszámú, szegéyn országok... kivétel Nigéria

I. konvenció:


- tartalmában is különbözik a nkorábbiaktól
- széleskörű keresdekelemliberalizáció
ACP eexport túlnyomó részére szabad beáramlás, cak származási igazolás is kell...
- ipari termékekre teljes liberalizálás
- mezőg. termékekre az EK import mintegy 4%-ának kivételével szintén (a lényeges kriitikus termékek)
-a lefölözést gyakran így is fenntartották

Ellentételezés
EK vállalatok számára az ACO országok befejtetést ls a ketelepedést diszkriminációs alapon biztosították
fejlődők kiharcolták a viszonosságot

II. konvenció


kereskdeelemlineralizálást az ACP országpok exportjának 99%-ára terjesztették ki, ls kedvezőbb elbánás a KAP-ban érintett termékeknek is

rugalmasabb eredetigazolás-kezelés


Stabex


fejl. országok problémáira világít rá...
exportstabilizáció...
banánköztársaságok: egyetlen exportcikk a banán...
... és egyéb egyoldalú exportú országok támogatására
ha az adott termékből bevételek az előző 4 év átlaga alá estek, pénzügyi támogatásra jogosultak az ACP országok

a támogatás direkt pénzügyi segély formájában valósult meg

a támogatást kormányok kaptak, szabadon rendelkeztek fölötte (⇒ nem biztos, hogy odajutott, ahova kell...)


Minex (Sysmin)


báyászati termékek támogatása

nem jövedelem, hanem a temrelés csökkenése a támogatás feltétele...
a lényeg, hoyg megérkezzen a termék az EU-ba...

egy ország akkor jogosult, ha az adott sávány az exportban az előző 54 év átlagában legalább 15%ot tett ki, esetleg 10% néhol,
és a termelés csökkenése 10%-ot elérte

kapacitásokfenntartását szolgáló programok finanszírpzására kedvező feltételű hitelek...

termelésbővülés és -szintentartás lényegesPénzügyi segélyek


European development Found - ből ACp orszáágok különféle segélyekben részesültek

segélyek nominál értékben érdemben nemsiekrült nnövelni, reálértékük infláció és országszám inmatt csökkkent...A loméi koncenciók érétkelése


nem változtatták meg érdemlegesen a résztvevő országok világgazdasági helyzetét és strukturális problémáit

a monkultúrás gazdaság többségnél nem változott

geldolgozóipari koncessziókat nem tudták kihasználni helyzetük miatt


Cotonoui megállapodás


megegyezés 200-ben, ratifikálás ⇒ 2002-ben lép hatályba
20éves időtartalom,
évente összeülnek újratárgyalásra
2008-ra új ker. rendszer
pénzügyi támogatások jelentős növelése, nagyobb szabadság a felhasználás tekintetében... (a Bizottság az illetékes ACP recipenssel koordinál)


Cotonou prioritásai


foltatóód pol. dialógus
pol. krízisek megelőzése a cél...
jó kormányzás korrupció helyett

civil társadalo bevonása: kormányokon kívüli parnerek bevonása: partnerek diverzifikálása

szegénység csökkentése: az új partnerség legfőbb, alapvető célja
amíg napi megélhetési gond van, nem lehet gazdaságossági célokat kitűzni

új kereskedelmi rendszer terve

pénzügyi támogatási rendszer reformja


Cotonou tartalma


legkevésbé fejlett országokból származó EU import teljes liberalizálása..Pénzügyi reformok


EDF támogatásnál két csatorna:
segély (nem a legjobb, mert ezeken a helyeken az állam nem jó tulajdonos)
kockázati tőke és kölcsönök a célország magánszektora számára

régiók számára is egy keretMűködési mechanizmus


éves felülvizsg
szükséglet alapján,
és mennyire tudták kihasználni
ez alapján döntés a következő évekről

A régióknál
CSS - country support strategy - de itt region ss
csak két felülvizsgálat (mivel régiók még nem alakultak ki)
hosszab idő után ítélik meg az eredményeket
kooperáció és integráció nagyo fontos a hegyományos szempontok mellett

felhjalmozott tőke kamatoztatásajj